a67手機電影
您現在的位置: 首頁 > 動漫 > 名偵探柯南
名偵探柯南
  • 地區:韓國
  • 導演:未知
  • 主演:神谷明 高山南 山崎和佳奈 山口勝平
  • 上映:2011
  • 更新:2020-01-13
3.8 3.8
(75人評價過此片)
下載列表
[第1集_預告]
[第2集_預告]
[第3集_預告]
[第4集_預告]
[第5集_預告]
[第6集_預告]
[第7集_預告]
[第8集_預告]
[第9集_預告]
[第10集_預告]
[第11集_預告]
[第12集_預告]
[第13集_預告]
[第14集_預告]
[第15集_預告]
[第16集_預告]
[第17集_預告]
[第18集_預告]
[第19集_預告]
[第20集_預告]
[第21集_預告]
[第22集_預告]
[第23集_預告]
[第24集_預告]
[第25集_預告]
[第26集_預告]
[第27集_預告]
[第28集_預告]
[第29集_預告]
[第30集_預告]
[第31集_預告]
[第32集_預告]
[第33集_預告]
[第34集_預告]
[第35集_預告]
[第36集_預告]
[第37集_預告]
[第38集_預告]
[第39集_預告]
[第40集_預告]
[第41集_預告]
[第42集_預告]
[第43集_預告]
[第44集_預告]
[第45集_預告]
[第46集_預告]
[第47集_預告]
[第48集_預告]
[第49集_預告]
[第50集_預告]
[第51集_預告]
[第52集_預告]
[第53集_預告]
[第54集_預告]
[第55集_預告]
[第56集_預告]
[第57集_預告]
[第58集_預告]
[第59集_預告]
[第60集_預告]
[第61集_預告]
[第62集_預告]
[第63集_預告]
[第64集_預告]
[第65集_預告]
[第66集_預告]
[第67集_預告]
[第68集_預告]
[第69集_預告]
[第70集_預告]
[第71集_預告]
[第72集_預告]
[第73集_預告]
[第74集_預告]
[第75集_預告]
[第76集_預告]
[第77集_預告]
[第78集_預告]
[第79集_預告]
[第80集_預告]
[第81集_預告]
[第82集_預告]
[第83集_預告]
[第84集_預告]
[第85集_預告]
[第86集_預告]
[第87集_預告]
[第88集_預告]
[第89集_預告]
[第90集_預告]
[第91集_預告]
[第92集_預告]
[第93集_預告]
[第94集_預告]
[第95集_預告]
[第96集_預告]
[第97集_預告]
[第98集_預告]
[第99集_預告]
[第100集_預告]
[第101集_預告]
[第102集_預告]
[第103集_預告]
[第104集_預告]
[第105集_預告]
[第106集_預告]
[第107集_預告]
[第108集_預告]
[第109集_預告]
[第110集_預告]
[第111集_預告]
[第112集_預告]
[第113集_預告]
[第114集_預告]
[第115集_預告]
[第116集_預告]
[第117集_預告]
[第118集_預告]
[第119集_預告]
[第120集_預告]
[第121集_預告]
[第122集_預告]
[第123集_預告]
[第124集_預告]
[第125集_預告]
[第126集_預告]
[第127集_預告]
[第128集_預告]
[第129集_預告]
[第130集_預告]
[第131集_預告]
[第132集_預告]
[第133集_預告]
[第134集_預告]
[第135集_預告]
[第136集_預告]
[第137集_預告]
[第138集_預告]
[第139集_預告]
[第140集_預告]
[第141集_預告]
[第142集_預告]
[第143集_預告]
[第144集_預告]
[第145集_預告]
[第146集_預告]
[第147集_預告]
[第148集_預告]
[第149集_預告]
[第150集_預告]
[第151集_預告]
[第152集_預告]
[第153集_預告]
[第154集_預告]
[第155集_預告]
[第156集_預告]
[第157集_預告]
[第158集_預告]
[第159集_預告]
[第160集_預告]
[第161集_預告]
[第162集_預告]
[第163集_預告]
[第164集_預告]
[第165集_預告]
[第166集_預告]
[第167集_預告]
[第168集_預告]
[第169集_預告]
[第170集_預告]
[第171集_預告]
[第172集_預告]
[第173集_預告]
[第174集_預告]
[第175集_預告]
[第176集_預告]
[第177集_預告]
[第178集_預告]
[第179集_預告]
[第180集_預告]
[第181集_預告]
[第182集_預告]
[第183集_預告]
[第184集_預告]
[第185集_預告]
[第186集_預告]
[第187集_預告]
[第188集_預告]
[第189集_預告]
[第190集_預告]
[第191集_預告]
[第192集_預告]
[第193集_預告]
[第194集_預告]
[第195集_預告]
[第196集_預告]
[第197集_預告]
[第198集_預告]
[第199集_預告]
[第200集_預告]
[第201集_預告]
[第202集_預告]
[第203集_預告]
[第204集_預告]
[第205集_預告]
[第206集_預告]
[第207集_預告]
[第208集_預告]
[第209集_預告]
[第210集_預告]
[第211集_預告]
[第212集_預告]
[第213集_預告]
[第214集_預告]
[第215集_預告]
[第216集_預告]
[第217集_預告]
[第218集_預告]
[第219集_預告]
[第220集_預告]
[第221集_預告]
[第222集_預告]
[第223集_預告]
[第224集_預告]
[第225集_預告]
[第226集_預告]
[第227集_預告]
[第228集_預告]
[第229集_預告]
[第230集_預告]
[第231集_預告]
[第232集_預告]
[第233集_預告]
[第234集_預告]
[第235集_預告]
[第236集_預告]
[第237集_預告]
[第238集_預告]
[第239集_預告]
[第240集_預告]
[第241集_預告]
[第242集_預告]
[第243集_預告]
[第244集_預告]
[第245集_預告]
[第246集_預告]
[第247集_預告]
[第248集_預告]
[第249集_預告]
[第250集_預告]
[第251集_預告]
[第252集_預告]
[第253集_預告]
[第254集_預告]
[第255集_預告]
[第256集_預告]
[第257集_預告]
[第258集_預告]
[第259集_預告]
[第260集_預告]
[第261集_預告]
[第262集_預告]
[第263集_預告]
[第264集_預告]
[第265集_預告]
[第266集_預告]
[第267集_預告]
[第268集_預告]
[第269集_預告]
[第270集_預告]
[第271集_預告]
[第272集_預告]
[第273集_預告]
[第274集_預告]
[第275集_預告]
[第276集_預告]
[第277集_預告]
[第278集_預告]
[第279集_預告]
[第280集_預告]
[第281集_預告]
[第282集_預告]
[第283集_預告]
[第284集_預告]
[第285集_預告]
[第286集_預告]
[第287集_預告]
[第288集_預告]
[第289集_預告]
[第290集_預告]
[第291集_預告]
[第292集_預告]
[第293集_預告]
[第294集_預告]
[第295集_預告]
[第296集_預告]
[第297集_預告]
[第298集_預告]
[第299集_預告]
[第300集_預告]
[第301集_預告]
[第302集_預告]
[第303集_預告]
[第304集_預告]
[第305集_預告]
[第306集_預告]
[第307集_預告]
[第308集_預告]
[第309集_預告]
[第310集_預告]
[第311集_預告]
[第312集_預告]
[第313集_預告]
[第314集_預告]
[第315集_預告]
[第316集_預告]
[第317集_預告]
[第318集_預告]
[第319集_預告]
[第320集_預告]
[第321集_預告]
[第322集_預告]
[第323集_預告]
[第324集_預告]
[第325集_預告]
[第326集_預告]
[第327集_預告]
[第328集_預告]
[第329集_預告]
[第330集_預告]
[第331集_預告]
[第332集_預告]
[第333集_預告]
[第334集_預告]
[第335集_預告]
[第336集_預告]
[第337集_預告]
[第338集_預告]
[第339集_預告]
[第340集_預告]
[第341集_預告]
[第342集_預告]
[第343集_預告]
[第344集_預告]
[第345集_預告]
[第346集_預告]
[第347集_預告]
[第348集_預告]
[第349集_預告]
[第350集_預告]
[第351集_預告]
[第352集_預告]
[第353集_預告]
[第354集_預告]
[第355集_預告]
[第356集_預告]
[第357集_預告]
[第358集_預告]
[第359集_預告]
[第360集_預告]
[第361集_預告]
[第362集_預告]
[第363集_預告]
[第364集_預告]
[第365集_預告]
[第366集_預告]
[第367集_預告]
[第368集_預告]
[第369集_預告]
[第370集_預告]
[第371集_預告]
[第372集_預告]
[第373集_預告]
[第374集_預告]
[第375集_預告]
[第376集_預告]
[第377集_預告]
[第378集_預告]
[第379集_預告]
[第380集_預告]
[第381集_預告]
[第382集_預告]
[第383集_預告]
[第384集_預告]
[第385集_預告]
[第386集_預告]
[第387集_預告]
[第388集_預告]
[第389集_預告]
[第390集_預告]
[第391集_預告]
[第392集_預告]
[第393集_預告]
[第394集_預告]
[第395集_預告]
[第396集_預告]
[第397集_預告]
[第398集_預告]
[第399集_預告]
[第400集_預告]
[第401集_預告]
[第402集_預告]
[第403集_預告]
[第404集_預告]
[第405集_預告]
[第406集_預告]
[第407集_預告]
[第408集_預告]
[第409集_預告]
[第410集_預告]
[第411集_預告]
[第412集_預告]
[第413集_預告]
[第414集_預告]
[第415集_預告]
[第416集_預告]
[第417集_預告]
[第418集_預告]
[第419集_預告]
[第420集_預告]
[第421集_預告]
[第422集_預告]
[第423集_預告]
[第424集_預告]
[第425集_預告]
[第426集_預告]
[第427集_預告]
[第428集_預告]
[第429集_預告]
[第430集_預告]
[第431集_預告]
[第432集_預告]
[第433集_預告]
[第434集_預告]
[第435集_預告]
[第436集_預告]
[第437集_預告]
[第438集_預告]
[第439集_預告]
[第440集_預告]
[第441集_預告]
[第442集_預告]
[第443集_預告]
[第444集_預告]
[第445集_預告]
[第446集_預告]
[第447集_預告]
[第448集_預告]
[第449集_預告]
[第450集_預告]
[第451集_預告]
[第452集_預告]
[第453集_預告]
[第454集_預告]
[第455集_預告]
[第456集_預告]
[第457集_預告]
[第458集_預告]
[第459集_預告]
[第460集_預告]
[第461集_預告]
[第462集_預告]
[第463集_預告]
[第464集_預告]
[第465集_預告]
[第466集_預告]
[第467集_預告]
[第468集_預告]
[第469集_預告]
[第470集_預告]
[第471集_預告]
[第472集_預告]
[第473集_預告]
[第474集_預告]
[第475集_預告]
[第476集_預告]
[第477集_預告]
[第478集_預告]
[第479集_預告]
[第480集_預告]
[第481集_預告]
[第482集_預告]
[第483集_預告]
[第484集_預告]
[第485集_預告]
[第486集_預告]
[第487集_預告]
[第488集_預告]
[第489集_預告]
[第490集_預告]
[第491集_預告]
[第492集_預告]
[第493集_預告]
[第494集_預告]
[第495集_預告]
[第496集_預告]
[第497集_預告]
[第498集_預告]
[第499集_預告]
[第500集_預告]
[第501集_預告]
[第502集_預告]
[第503集_預告]
[第504集_預告]
[第505集_預告]
[第506集_預告]
[第507集_預告]
[第508集_預告]
[第509集_預告]
[第510集_預告]
[第511集_預告]
[第512集_預告]
[第513集_預告]
[第514集_預告]
[第515集_預告]
[第516集_預告]
[第517集_預告]
[第518集_預告]
[第519集_預告]
[第520集_預告]
[第521集_預告]
[第522集_預告]
[第523集_預告]
[第524集_預告]
[第525集_預告]
[第526集_預告]
[第527集_預告]
[第528集_預告]
[第529集_預告]
[第530集_預告]
[第531集_預告]
[第532集_預告]
[第533集_預告]
[第534集_預告]
[第535集_預告]
[第536集_預告]
[第537集_預告]
[第538集_預告]
[第539集_預告]
[第540集_預告]
[第541集_預告]
[第542集_預告]
[第543集_預告]
[第544集_預告]
[第545集_預告]
[第546集_預告]
[第547集_預告]
[第548集_預告]
[第549集_預告]
[第550集_預告]
[第551集_預告]
[第552集_預告]
[第553集_預告]
[第554集_預告]
[第555集_預告]
[第556集_預告]
[第557集_預告]
[第558集_預告]
[第559集_預告]
[第560集_預告]
[第561集_預告]
[第562集_預告]
[第563集_預告]
[第564集_預告]
[第565集_預告]
[第566集_預告]
[第567集_預告]
[第568集_預告]
[第569集_預告]
[第570集_預告]
[第571集_預告]
[第572集_預告]
[第573集_預告]
[第574集_預告]
[第575集_預告]
[第576集_預告]
[第577集_預告]
[第578集_預告]
[第579集_預告]
[第580集_預告]
[第581集_預告]
[第582集_預告]
[第583集_預告]
[第584集_預告]
[第585集_預告]
[第586集_預告]
[第587集_預告]
[第588集_預告]
[第589集_預告]
[第590集_預告]
[第591集_預告]
[第592集_預告]
[第593集_預告]
[第594集_預告]
[第595集_預告]
[第596集_預告]
[第597集_預告]
[第598集_預告]
[第599集_預告]
[第600集_預告]
[第601集_預告]
[第602集_預告]
[第603集_預告]
[第604集_預告]
[第605集_預告]
[第606集_預告]
[第607集_預告]
[第608集_預告]
[第609集_預告]
[第610集_預告]
[第611集_預告]
[第612集_預告]
[第613集_預告]
[第614集_預告]
[第615集_預告]
[第616集_預告]
[第617集_預告]
[第618集_預告]
[第619集_預告]
[第620集_預告]
[第621集_預告]
[第622集_預告]
[第623集_預告]
[第624集_預告]
[第625集_預告]
[第626集_預告]
[第627集_預告]
[第628集_預告]
[第629集_預告]
[第630集_預告]
[第631集_預告]
[第632集_預告]
[第633集_預告]
[第634集_預告]
[第635集_預告]
[第636集_預告]
[第637集_預告]
[第638集_預告]
[第639集_預告]
[第640集_預告]
[第641集_預告]
[第642集_預告]
[第643集_預告]
[第644集_預告]
[第645集_預告]
[第646集_預告]
[第647集_預告]
[第648集_預告]
[第649集_預告]
[第650集_預告]
[第651集_預告]
[第652集_預告]
[第653集_預告]
[第654集_預告]
[第655集_預告]
[第656集_預告]
[第657集_預告]
[第658集_預告]
[第659集_預告]
[第660集_預告]
[第661集_預告]
[第662集_預告]
[第663集_預告]
[第664集_預告]
[第665集_預告]
[第666集_預告]
[第667集_預告]
[第668集_預告]
[第669集_預告]
[第670集_預告]
[第671集_預告]
[第672集_預告]
[第673集_預告]
[第674集_預告]
[第675集_預告]
[第676集_預告]
[第677集_預告]
[第678集_預告]
[第679集_預告]
[第680集_預告]
[第681集_預告]
[第682集_預告]
[第683集_預告]
[第684集_預告]
[第685集_預告]
[第686集_預告]
[第687集_預告]
[第688集_預告]
[第689集_預告]
[第690集_預告]
[第691集_預告]
[第692集_預告]
[第693集_預告]
[第694集_預告]
[第695集_預告]
[第696集_預告]
[第697集_預告]
[第698集_預告]
[第699集_預告]
[第700集_預告]
[第701集_預告]
[第702集_預告]
[第703集_預告]
[第704集_預告]
[第705集_預告]
[第706集_預告]
[第707集_預告]
[第708集_預告]
[第709集_預告]
[第710集_預告]
[第711集_預告]
[第712集_預告]
[第713集_預告]
[第714集_預告]
[第715集_預告]
[第716集_預告]
[第717集_預告]
[第718集_預告]
[第719集_預告]
[第720集_預告]
[第721集_預告]
[第722集_預告]
[第723集_預告]
[第724集_預告]
[第725集_預告]
[第726集_預告]
[第727集_預告]
[第728集_預告]
[第729集_預告]
[第730集_預告]
[第731集_預告]
[第732集_預告]
[第733集_預告]
[第734集_預告]
[第735集_預告]
[第736集_預告]
[第737集_預告]
[第738集_預告]
[第739集_預告]
[第740集_預告]
[第741集_預告]
[第742集_預告]
[第743集_預告]
[第744集_預告]
[第745集_預告]
[第746集_預告]
[第747集_預告]
[第748集_預告]
[第749集_預告]
[第750集_預告]
[第751集_預告]
[第752集_預告]
[第753集_預告]
[第754集_預告]
[第755集_預告]
[第756集_預告]
[第757集_預告]
[第758集_預告]
[第759集_預告]
[第760集_預告]
[第761集_預告]
[第762集_預告]
[第763集_預告]
[第764集_預告]
[第765集_預告]
[第766集_預告]
[第767集_預告]
[第768集_預告]
[第769集_預告]
[第770集_預告]
[第771集_預告]
[第772集_預告]
[第773集_預告]
[第774集_預告]
[第775集_預告]
[第776集_預告]
[第777集_預告]
[第778集_預告]
[第779集_預告]
[第780集_預告]
[第781集_預告]
[第782集_預告]
[第783集_預告]
[第784集_預告]
[第785集_預告]
[第786集_預告]
[第787集_預告]
[第788集_預告]
[第789集_預告]
[第790集_預告]
[第791集_預告]
[第792集_預告]
[第793集_預告]
[第794集_預告]
[第795集_預告]
[第796集_預告]
[第797集_預告]
[第798集_預告]
[第799集_預告]
[第800集_預告]
[第801集_預告]
[第802集_預告]
[第803集_預告]
[第804集_預告]
[第805集_預告]
[第806集_預告]
[第807集_預告]
[第808集_預告]
[第809集_預告]
[第810集_預告]
[第811集_預告]
[第812集_預告]
[第813集_預告]
[第814集_預告]
[第815集_預告]
[第816集_預告]
[第817集_預告]
[第818集_預告]
[第819集_預告]
[第820集_預告]
[第821集_預告]
[第822集_預告]
[第823集_預告]
[第824集_預告]
[第825集_預告]
[第826集_預告]
[第827集_預告]
[第828集_預告]
[第829集_預告]
[第830集_預告]
[第831集_預告]
[第832集_預告]
[第833集_預告]
[第834集_預告]
[第835集_預告]
[第836集_預告]
[第837集_預告]
[第838集_預告]
[第839集_預告]
[第840集_預告]
[第841集_預告]
[第842集_預告]
[第843集_預告]
[第844集_預告]
[第845集_預告]
[第846集_預告]
[第847集_預告]
[第848集_預告]
[第849集_預告]
[第850集_預告]
[第851集_預告]
[第852集_預告]
[第853集_預告]
[第854集_預告]
[第855集_預告]
[第856集_預告]
[第857集_預告]
[第858集_預告]
[第859集_預告]
[第860集_預告]
[第861集_預告]
[第862集_預告]
[第863集_預告]
[第864集_預告]
[第865集_預告]
[第866集_預告]
[第867集_預告]
[第868集_預告]
[第869集_預告]
[第870集_預告]
[第871集_預告]
[第872集_預告]
[第873集_預告]
[第874集_預告]
[第875集_預告]
[第876集_預告]
[第877集_預告]
[第878集_預告]
[第879集_預告]
[第880集_預告]
[第881集_預告]
[第882集_預告]
[第883集_預告]
[第884集_預告]
[第885集_預告]
[第886集_預告]
[第887集_預告]
[第888集_預告]
[第889集_預告]
[第890集_預告]
[第891集_預告]
[第892集_預告]
[第893集_預告]
[第894集_預告]
[第895集_預告]
[第896集_預告]
[第897集_預告]
[第898集_預告]
[第899集_預告]
[第900集_預告]
[第901集_預告]
[第902集_預告]
[第903集_預告]
[第904集_預告]
[第905集_預告]
[第906集_預告]
[第907集_預告]
[第908集_預告]
[第909集_預告]
[第910集_預告]
[第911集_預告]
[第912集_預告]
[第913集_預告]
[第914集_預告]
[第915集_預告]
[第916集_預告]
[第917集_預告]
[第918集_預告]
[第919集_預告]
[第920集_預告]
[第921集_預告]
[第922集_預告]
[第923集_預告]
[第924集_預告]
[第925集_預告]
[第926集_預告]
[第927集_預告]
[第928集_預告]
[第929集_預告]
[第930集_預告]
[第931集_預告]
[第932集_預告]
[第933集_預告]
[第934集_預告]
[第935集_預告]
[第936集_預告]
[第937集_預告]
[第938集_預告]
[第939集_預告]
[第940集_預告]
[第941集_預告]
[第942集_預告]
[第943集_預告]
[第944集_預告]
[第945集_預告]
[第946集_預告]
[第947集_預告]
[第948集_預告]
[第949集_預告]
[第950集_預告]
[第951集_預告]
[第952集_預告]
[第953集_預告]
[第954集_預告]
[第955集_預告]
[第956集_預告]
[第957集_預告]
[第958集_預告]
[第959集_預告]
[第960集_預告]
[第961集_預告]
[第962集_預告]
[第963集_預告]
[第964集_預告]
[第965集_預告]
[第966集_預告]
[第967集_預告]
[第968集_預告]
[第969集_預告]
[第970集_預告]
[第971集_預告]
[第972集_預告]
[第973集_預告]
[第974集_預告]
[第975集_預告]
[第976集_預告]
[第977集_預告]
[第978集_預告]
[第979集_預告]
[第980集_預告]
[第981集_預告]
[第982集_預告]
[第983集_預告]
[第984集_預告]
[第985集_預告]
[第986集_預告]
[第987集_預告]
[第988集_預告]
[第989集_預告]
[第990集_預告]
[第991集_預告]
[第992集_預告]
[第993集_預告]
[第994集_預告]
[第995集_預告]
[第996集_預告]
[第997集_預告]
[第998集_預告]
[第999集_預告]
[第1000集_預告]
[第1001集_預告]
[第1002集_預告]
[第1003集_預告]
[第1004集_預告]
[第1005集_預告]
[第1006集_預告]
[第1007集_預告]
[第1008集_預告]
[第1009集_預告]
[第1010集_預告]
[第1011集_預告]
[第1012集_預告]
[第1013集_預告]
[第1014集_預告]
[第1015集_預告]
[第1016集_預告]
[第1017集_預告]
[第1018集_預告]
[第1019集_預告]
[第1020集_預告]
[第1021集_預告]
[第1022集_預告]
[第1023集_預告]

【名偵探柯南的劇情簡介】

15年前的一個霧色濃稠的夜晚,在北大西洋的海上一艘正在航行中的貨輪“第一八代丸”,撞上了前方巨大冰川發生事故沉沒。萬幸的是船上大部分人都逃過這一劫難,只有船長和一名船上的高級干部不幸罹難身亡。 時間回到15年后的現在,地點是日本東京西多摩市的別墅密集區,八代財團旗下分屬八代造成業的設計師八代英人,開車的時候心臟病突發,結果車子不幸掉下山崖造成車毀人亡。誰也沒想到,時隔15年且分別發生在海洋和陸地上的兩起事故,會是一項重大陰謀的開始。鏡頭轉到正在太平洋上航行的豪華客輪阿芙洛迪特號上,這是根據希臘神話中的代表美麗的愛神阿芙洛迪特的名字命名的??履?、小蘭和毛利小五郎受到園子邀請,參加這首船的處女航。理所當然,這么受到矚目的豪華客輪,參加處女航的都是些政界、社交界的紳士名媛。然而沒多久,船上出現了可疑分子,園子更遭到襲擊被其監禁,幸運的是根據柯南的推理順利找回了園子,正在眾人歡欣鼓舞的時候,卻發生了殺人案件。被害者正是這次處女航的主辦人,八代客輪的社長八代貴江,她是半個月以前車禍身亡的八代英人的妻子,緊接著八代財團的董事長,貴江的父親八代延太郎也從船上神秘消失…… 獲悉此事的目暮警官帶著一群警察上船來搜查,同時出動了東京海上保安廳的人對海上進行搜查,陸地上也有警視廳的人在八代英人出事的地點進行再搜查。與此同時,理所當然地我們的小主人公柯南也展開了他最擅長的推理。而這次包括乘客和船上工作人員,總共有600名嫌疑人。于是柯南、毛利小五郎以及警方分別展開了各自的調查,與此同時,犯人也正展開他巨大的陰謀。為了不影響乘客的情緒,船上的晚宴仍然如期舉辦。在柯南的努力下,真相即將被揭發時卻突然發生了重大意外——油輪的機房發生了大爆炸!犯人更在整艘油輪的主要機房內都安置了炸彈,整個船身不停搖晃,讓船員和乘客都驚恐萬分,全船600條人命,就懸于瘋狂的犯人一念之間。置身于無處可逃的大海上,引起了極大的恐慌和混亂,人們陷入了極度的不安中。更糟糕的是,這次連小蘭也被卷入了危險里面——當然,本片的結果,依舊是正義戰勝邪惡,柯南用他名偵探的推理救出了小蘭,不過出人意料的是,這次掌握事件關鍵的,卻是新一和小蘭超越了時間的羈絆。 名偵探柯南"
吉祥棋牌吉祥棋牌免费下载下载 如何开网店赚钱 欢迎登录模拟炒股 国际象棋规则 星悦福州麻将 街机电玩捕鱼游戏加盟价格 武汉麻将技巧顺口溜 捕鱼达人4破解版无限 上海申城棋牌下载 历届欧冠冠军球队 友玩广西麻将十三张